งานบุญสมโภชพระนอน

ขอเชิญร่วมงานบุญสมโภช(ปอยหลวง)พระ
นอน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ใน
การมีมหรสพและการแสดงอาทิเช่น ซอพื้น
เมือง ลิเก เป็นต้น

งานสมโภชพระนอนวัดดอยเกิ้ง